E
当前位置: 首页 >> 会员加盟 >> 会员类型
会员类型

Ø  酒店企业会员  60,000/

      适用于拥有或管理酒店的企业,以及品牌或连锁酒店企业

Ø  行业企业会员: 80,000/

      适用于为酒店提供服务的科技企业、分销商、以及咨询机构等。

Ø  酒店个人会员: 600/

      适用于酒店企业的员工  

Ø  行业个人会员: 10,000/

      适用于行业企业的员工

Ø  联盟个人会员: 600/

      适用于全日制学生、教员、政府机构职员、非盈利组织会员、记者等

Ø  特别定制企业会员: 400,000/年

  适用于愿意为酒店科技行业提供资金扶持的各类财团

 

CHTA 荣誉白金会员
 • C&D
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 5