E
当前位置: 首页 >> 资料库 >> 会议资料
CHTA 2014全球年会资料(Oct 26-28 2014)
2014/10/30 19:52:15来源:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
 •  会议视频

               - Keynote 1:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NjMwNTU2.html

               - Keynote 2:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NTkwMjEy.html

               - Keynote 3:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NTkzMTM2.html

               - Keynote 4:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NTg3MTE2.html

               - Keynote 5:http://v.youku.com/v_show/id_XODIxMzU3NjQw.html

               - Keynote 6:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODQxODYw.html

               - Keynote 7:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODQ3ODk2.html

               - Keynote 8:http://v.youku.com/v_show/id_XODI2MjUxNTY0.html

               - Keynote 9:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODc3MDA0.html

               - Keynote 10:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1OTY2ODIw.html

                - Keynote 11:http://v.youku.com/v_show/id_XODI1OTc5Njcy.html

               -  Panel Discussion 1:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1OTc5NzA0.html

               -  Panel Discussion 2:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI2Mzg3OTgw.html

               -  Panel Discussion 3:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI2Mzg3OTky.html

               -  Panel Discussion 4: http://v.youku.com/v_show/id_XODI2Mzk5NDc2.html

               -  Panel Discussion 5:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI2NDY1MzA4.html 

 

 •  颁奖视频

               -  Mandarin Oriental Pudong:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1Nzk2NzI4.html

               -  Shangri-La Hotel Guangzhou:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NzMzNzg4.html

               -  Humble House Taipei:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODAyODAw.html

               -  Angsana Fuxian Lake:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODM4MTg0.html

               -  New Century Hotels & Resorts:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1Nzg4MDI4.html

               -  China Lodging Group:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1ODI0MjI0.html

               -  Marriott International:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI2MjU1MDY4.html

               -  Four Seasons Hotel Beijing:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1Njc3OTY4.html

               -  The Peninsula Hong Kong:  http://v.youku.com/v_show/id_XODI1Njk3MjAw.html

 

 •  会议照片

               下载链接:http://pan.baidu.com/s/1mgkMYzY

               密码:ttc9

 
 •  会议PPT
CHTA 荣誉白金会员
 • C&D
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 5